Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πολιτική για την καταπολέμηση της βίας, του εκφοβισμού & της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 & 10 του ν.4808/2021, και την κατ΄εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4808/2021.

Η παρούσα Πολιτική υιοθετείται και αφορά σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΟΟΥΛ ΑΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, στους πρακτικώς ασκούμενους και μαθητευόμενους, εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει καθώς και άτομα που αιτούνται εργασία στο χώρο της.

ΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η εταιρία ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΟΟΥΛ ΑΕ επιθυμεί και εστιάζει σε ένα εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και για το λόγο αυτό εκφράζει τη δέσμευσή της για παρεμπόδιση παθητικών συμπεριφορών παρενόχλησης λόγω του φύλου, της εθνικής καταγωγής, και του σεξουαλικού προσανατολισμού , που σίγουρα οδηγούν σε προσωπική προσβολή και μείωση της παραγωγικότητας, γεγονός που επηρεάζει την ομαλή πορεία της .

Η παρούσα πολιτική απαγορεύει κάθε είδους διάκριση, βία και παρενόχληση κατά τη διάρκεια της εργασίας .

Ενδεικτικά απαγορεύονται αυστηρά τα σεξουαλικά σχόλια, τα σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση, οι ύβρεις, η παρακολούθηση, η ανεπιθύμητη φραστική επίθεση έναντι κάποιου ατόμου, η αποστολή μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο μέσω SMS, e – mail ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η κρίση των σεξουαλικών προτιμήσεων, οι λεκτικές απειλές ή και με χειρονομίες, και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη έχει συνέπειες μη εύλογα παρεμβατικές στην εργασιακή απόδοση ενός ατόμου και κατά συνέπεια δημιουργεί περιβάλλον εχθρικό και προσβλητικό.

ΑΝΤΕΚΔΙΚΗΣΗ

Η εταιρία ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΟΟΥΛ ΑΕ δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων σε βάρος τυχόν θιγόμενου προσώπου.

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η εταιρία ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΟΟΥΛ ΑΕ, χρησιμοποιώντας κατάλληλο έντυπο καθώς και ηλεκτρονικό υλικό προς ενημέρωση των υπαλλήλων της επί του θέματος , και εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων της, δρα συνεχώς ενάντια στην καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο , με σκοπό την ψυχική ηρεμία των υπαλλήλων της γεγονός το οποίο με τη σειρά του θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία της .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Όποιος εργαζόμενος θεωρεί ότι συνδέεται ή έχει υποστεί βία ή κάθε μορφής παρενόχληση οφείλει να αναφέρει το γεγονός στη Διεύθυνση έτσι ώστε να ακολουθήσει εσωτερική διερεύνηση.

Οι αναφορές των παραβατικών γεγονότων θα γίνονται δεκτές γραπτώς, επώνυμα ή ανώνυμα, και θα διερευνώνται άμεσα και διεξοδικά.

Κατά τη διάρκεια της εσωτερικής διερεύνησης η εξέταση των καταγγελιών θα γίνεται με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων. Παράλληλα απαραίτητη καθίσταται από μέρους των υπαλλήλων η συνεργασία και η παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές εφόσον ζητηθεί.

Εάν το αποτέλεσμα της έρευνας αποδείξει ότι περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, μορφής κατακριτέας έλαβε χώρα, η εταιρία ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΟΟΥΛ ΑΕ θα προβαίνει σε βάρος του παραβάτη σε ενέργειες πειθαρχικές όπως είναι η δικαστική ενέργεια ή και η καταγγελία σύμβασης εργασίας .